Uvjeti poslovanja

Uvjeti poslovanja
Svako korištenje ove web stranice (i/ili drugih internetskih stranica u vlasništvu INTER-SERVIS BULAT d.o.o.) podliježe niže navedenim uvjetima.

Dokumenti, informacije i sadržaji objavljeni na web stranici (i/ili drugim internetskim stranicama u vlasništvu INTER-SERVIS BULATd.o.o.) ne smiju se kopirati, osim za individualnu uporabu, te nekomercijalne svrhe, ali uvijek uz poštivanje autorskih prava i drugih prava intelektualnog vlasništva kao i svih ostalih ograničenja prava.

Bilo kakvo kopiranje, reprodukcija ili distribucija dokumenata, informacija i sadržaja sa ove web stranice dopuštena je isključivo temeljem prethodnog izričitog odobrenja INTER-SERVIS BULAT d.o.o.

INTER-SERVIS BULAT d.o.o. ne može jamčiti za točnost prikazanih podataka i poduzima sve moguće mjere za dobavljanjem ispravnih podataka i cijena. Fotografije i grafike su zaštićene autorskim pravima i vlasništvo su tvrtke INTER-SERVIS BULAT d.o.o.Uvjeti poslovanja


Na temelju zakona o posredovanju u prometu nekretnina NN 107/07, 144/12, 14/14, 32/19
INTER-SERVIS BULAT d.o.o. Posrednik u prometu nekretninama donosi:

OPĆE UVJETE POSLOVANJA

Općim uvjetima poslovanja uređuje se poslovni odnos između
Agencije za nekretnine INTER-SERVIS BULAT d.o.o. (u daljnjem tekstu: Posrednik) kao posrednika i nalogodavca ( fizičke ili pravne osobe ).

Sklapanjem Ugovora o posredovanju nalogodavac potvrđuje da je upoznat i suglasan s odredbama uvjeta poslovanja Agencije za nekretnine INTER-SERVIS BULAT d.o.o.

1. Ponuda
Ponuda nekretnina posrednika INTER-SERVIS BULAT d.o.o. temelji se na podacima koje zaprima pismenim i usmenim putem te je uvjetovana potvrdom. Zadržava mogućnost zabune te prethodne prodaje ili odustajanja vlasnika nekretnine. Za netočne podatke odgovara u slučaju namjernog ili izrazito nemarnog ponašanja s svoje strane. Ponude i obavijesti primatelj (nalogodavac) mora čuvati u povjerenju i samo ih uz pismeno odobrenje od strane INTER-SERVIS BULAT d.o.o. smije prenijeti trećoj osobi.

2. Obveze Posrednika
1. Zaključiti Ugovor o posredovanju s nalogodavcem (standardni ili isključivi),
2. nastojati naći i dovesti u vezu s nalogodavcem osobu radi sklapanja posredovanoga posla,
3. upoznati nalogodavca s prosječnom tržišnom cijenom slične nekretnine,
4. pribaviti i izvršiti uvid u isprave kojima se dokazuje vlasništvo ili drugo stvarno pravo na predmetnoj nekretnini,
5. obaviti potrebne radnje radi predstavljanja (prezentacije) nekretnine na tržištu, oglasiti nekretninu na odgovarajući način te izvršiti sve druge radnje dogovorene ugovorom o posredovanju u prometu nekretninama koje prelaze uobičajenu prezentaciju, a za što ima pravo na posebne, unaprijed iskazane troškove,
6. omogućiti pregled nekretnina,
7. posredovati u pregovorima i nastojati da dođe do sklapanja ugovora, ako se na to posebno obvezao,
8. čuvati osobne podatke nalogodavca te po pisanom nalogu nalogodavca čuvati kao poslovnu tajnu podatke o nekretnini za koju posreduje ili u vezi s tom nekretninom ili s poslom za koji posreduje,
9. ako je predmet sklapanja ugovora zemljište, provjeriti namjenu predmetnog zemljišta u skladu s propisima o prostornome uređenju koji se odnose na to zemljište,
10. obavijestiti nalogodavca o svim okolnostima važnim za namjeravani posao koje su mu poznate ili mu moraju biti poznate.

Smatra se da je Posrednik omogućio nalogodavcu stupanje u vezu s trećom osobom (fizičkom ili pravnom) s kojom je pregovarao za sklapanje pravnog posla, a naročito ako je:
neposredno odveo ili uputio nalogodavca u razgledavanje predmetne nekretnine, organizirao susret između nalogodavca i treće ugovorne osobe radi pregovaranja za sklapanje pravnog posla; nalogodavcu priopćio ime, broj telefona ili e-mail treće osobe ovlaštene za sklapanje pravnog posla ili mu je priopćio točnu lokaciju tražene nekretnine.
Ako je primatelju ponude neki od objekata koji mu je ponuđen već poznat, obvezan je bez odgode o tome se izjasniti.

Za Kupca, na temelju punomoći, Posrednik obavlja sljedeće radnje:
a) uređuje svu potrebnu dokumentaciju za prijenos režija s Prodavatelja na Kupca,
b) u zemljišno-knjižni odjel nadležnog Općinskog suda predaje (dostavlja poštanskim putem) Ugovor o kupoprodaji nekretnina s Prijedlogom za uknjižbu prava vlasništva na ime Kupca.

3. Obveze nalogodavca
1. Zaključiti Ugovor o posredovanju s Posrednikom (standardni ili isključivi);
2. Dati Posredniku na uvid sve isprave koje dokazuju njegovo vlasništvo nekretnine odnosno pravo na nekretnini koja je predmet posredničkog posla, građevinsku i uporabnu dozvolu ili koji drugi akt o legalnosti nekretnine (Rješenje o legalizaciji) i energetski certifikat predmetne nekretnine;
3. Obavijestiti Posrednika o svim bitnim podacima, što posebno uključuje opis nekretnine i cijenu;
4. Osigurati Posredniku i osobi zainteresiranoj za zaključivanje posredovanog posla razgledanje nekretnine u pratnji posrednika;
5. nakon sklapanja posredovanoga pravnog posla, odnosno pred¬ugovora kojim se obvezao sklopiti posredovani pravni posao, ako su posrednik i nalogodavac ugovorili da se pravo na plaćanje posredničke naknade stječe već pri sklapanju predugovora, isplatiti posredniku posredničku naknadu;
6. ako je to izričito ugovoreno naknaditi posredniku troškove učinjene tijekom posredovanja koji prelaze uobičajene troškove posredovanja,
7. obavijestiti posrednika pisanim putem o svim promjenama povezanim s poslom za koji je ovlastio posrednika, a posebno o promjenama povezanim s vlasništvom na nekretnini.
8. Nalogodavac nije dužan pristupiti pregovorima za sklapanje posredovanog posla s trećom osobom koju je posrednik našao, niti sklopiti pravni posao, a odredba ugovora kojom je ugovoreno drukčije, ništetna je.
Nalogodavac će posredniku odgovarati za štetu, ako pri tom nije postupio u dobroj vjeri, tj. ako je postupio prijevarno, ako je zatajio ili dao netočne podatke, te je dužan nadoknaditi sve troškove učinjene tijekom posredovanja, koji ne mogu biti manji od 1/3 niti veći od ugovorene posredničke naknade za posredovani posao.

4. Ostvarivanje prava na naknadu

Posrednik stječe pravo na naknadu u trenutku zaključenja posredovanoga posla (potpisom Predugovora ili glavnog Ugovora) kojim se nalogodavac obvezao zaključiti posredovani pravni posao. Naknada se isplaćuje Posredniku istodobno ili neposredno nakon zaključenja pravnog posla za koji je Posrednik posredovao.
Posrednik ima pravo na naknadu ako bračni, odnosno izvanbračni drug, potomak ili roditelj nalogodavca zaključi posredovani pravni posao s osobom s kojom je Posrednik nalogodavca doveo u vezu.
Posrednik ima pravo na predujam posredničke naknade samo ako je isti ugovoren.

5. Visina posredničke naknade
Navedeni postotci plaćaju se kao posrednička naknada i na njih se obračunava PDV.
Kod nalogodavaca s kojima imamo isključivi posrednički Ugovor naplaćujemo prema iznosu ugovorenom i navedenom u istom.

5.1. Kupnja
Posrednička naknada kod kupnje iznosi 1-3 % od postignute cijene nekretnine (ali ne manje od 2.000,00 kn).

5.2. Prodaja

Posrednička provizija kod prodaje iznosi 3% od postignute cijene nekretnine (ali ne manje od 4.000,00 kn).

5.3. Najam
Kod Ugovora o najmu (ugovoreno trajanje najma do 5 godina) naplaćuje se 100% iznosa mjesečne najamnine.
Kod ugovora duljih od 5 godina trajanja najma naplaćujemo 200% iznosa mjesečne najamnine.
Kod dodane vrijednosti (povećanje cijene, ugovaranja posebnih uvjeta prema zahtjevu nalogodavca, dodatnim uslugama itd.) naplaćuje se 150% iznosa mjesečne najamnine.

5.4. Posrednička satnica
Iznos posredničke satnice, inicijalnog troška oglašavanja nekretnine, s uključenim troškovima (utrošeno vrijeme, izrada i oglašavanje te ostali troškovi vezani uz posredovani posao) iznosi 200,00 kn.

5.5. U naknadu za posredovanje nisu uključeni:
a) Trošak upravnih ili sudskih pristojbi nastalih sa svrhom pribavljanja potrebne vlasničke i druge dokumentacije koji su preduvjet za stavljanje nekretnine u promet.
b) Taksa uknjižbe vlasničkog prava u Zemljišne knjige
c) Sastavljanje ugovora i dokumenata u obliku javnobilježničkih dokumenata.

6. Prestanak ugovora
Stranke mogu odustati od Ugovora o posredovanju u prometu nekretnina prije isteka ugovorenog roka samo iz osobito opravdanog razloga. Nalogodavac je u tom slučaju dužan nadoknaditi Posredniku učinjene troškove.
Ako je u roku od jedne godine od prestanka Ugovora o posredovanju u prometu nekretninama nalogodavac zaključio posredovani pravni posao s osobom s kojom ju je u vezu doveo Posrednik dužan je Posredniku nadoknaditi posredničku proviziju u cijelosti.
Ugovor o posredovanju zaključen na određeno vrijeme može se raskinuti prije isteka ugovorenog vremena isključivo pisanim otkazom bilo koje od ugovornih strana. Ako otkazni rok nije izričito određen ugovorom o posredovanju, otkazni rok iznosi 8 dana od primitka otkaza.

7. GDPR Opća uredba o zaštiti podataka
Potpisivanjem Ugovora o posredovanju nalogodavac daje dopuštenje da INTER-SERVIS BULAT d.o.o. koristi njegove osobne podatke (ime i prezime, telefon, e-mail) u svrhu poslovanja u okviru posredovanja pri kupoprodaji.
Osobni podaci dostupni su strogo ograničenom broju osoba unutar društva INTER-SERVIS BULAT d.o.o. te u svakom trenutku nalogodavac može povući svoju privolu.
Osobni podaci bit će pohranjeni kod INTER-SERVIS BULAT d.o.o. dok je privola aktivna, odnosno dok god ju se ne povuče.
Za obavljanje nadzora nad obradom osobnih podataka u Republici Hrvatskoj nadležna je Agencija za zaštitu osobnih podataka.

8. Opće odredbe i rješavanje sporova
Općim uvjetima poslovanja uređuje se poslovni odnos između trgovačkog društva INTER-SERVIS BULAT d.o.o. i nalogodavca (fizičke ili pravne osobe). Sklapanjem Ugovora o posredovanju nalogodavac potvrđuje da je upoznat i suglasan s odredbama ovih uvjeta poslovanja.
Na odnose između nalogodavca i Posrednika proizašle iz Ugovora o posredovanju koji nisu uređeni ovim Općim uvjetima poslovanja niti Ugovorom o posredovanju, posredno se primjenjuju Opće odredbe o ugovoru o posredovanju, kao i ostale odredbe Zakona o obveznim odnosima.
Moguće sporove će rješavati Općinski sud u Šibeniku.

U Šibeniku, Srpanj 2020.

Renata Bulat
Direktor